خطر تلفن همراه
توسط : bacheh_bad
 

تلفن همراه خطرناك‌تر از مسافر

تحقيقات جديد نشان مي‌دهد احتمال تصادف رانندگاني كه در اتومبيل خود مسافر حمل مي‌كنند 60 درصد بيشتر از رانندگان تنهاست. اين آمار در مورد تصادفات منجر به بستري شدن در بيمارستان است .

اين يافته‌ها در مورد استفاده از تلفن همراه نيز مصداق دارد كه البته در اين آمار گنجانده نشده است، اما تحقيقات نشان مي‌دهد صحبت با تلفن همراه بسيار خطرناك‌تر از صحبت با مسافراني است كه به طور فيزيكي در اتومبيل حضور دارند.

 ‌زيرا مسافران اتومبيل نيز نسبت به شرايط رانندگي حساس‌ هستند و در مواقع لازم هشدار مي‌دهند، اما كسي كه آن سوي خط است چيزي از شرايط جاده نمي‌داند
يکشنبه 27/3/1386 - 16:2
پسندیدم 0
UserName