مناجاتي زيبا
توسط : بر ز خ
 

سلام

الهي هر شادي كه بي تو است اندوه است

               هر منزلي كه نه در راه تواست زندان است

                         هر دلي كه نه در طلب تواست ويران است

يك نفس با تو به دو گيتي ارزاني است

يك ديدار از توبه هزار جان رايگان است

                                            خواجه عبدا…انصاري

يکشنبه 27/3/1386 - 15:12
پسندیدم 0
UserName