سيگاري ها بياييد اين طرف
توسط : bacheh_bad
 

ژاكتي براي اخطار به سيگاري‌ها

ژاكت جديدي براي سيگاري‌ها ساخته شده است كه ريه‌هاي آنها را نمايش مي‌دهد. اين ژاكت تصويري از ريه به طور نمايشي روي سينه دارد و فرد سيگاري با بيرون دادن دود خود باعث هشدار به ديگران مي‌شود.

يقه‌هاي بلند اين ژاكت دود سيگار را به ريه‌هاي آن منتقل مي‌كند كه پس از مدتي سياه مي‌شوند و آثار ناشي از كشيدن سيگار را به ديگران نشان مي‌دهد.

سازندگان اين محصول اميدوارند وضعيت اين ريه‌ها باعث كم شدن تمايل افراد سيگاري به كشيدن سيگار باشد. زيرا به طور عيني وضعيت وخيم ريه هاي افراد سيگاري رامشاهده مي کنند

يکشنبه 27/3/1386 - 14:14
پسندیدم 0
UserName