پیامگیر شعرا...(حتما بخونید!)
توسط : seniorita
 

حتماً براتون پيش اومده كه به جايي زنگ بزنيد و از اون طرف، پيام گير يا پاسخگوي اتوماتيك ، براتون يك قطعه موسيقي يا سرود و حتي متني زمزمه كنه.  حتي گاهي،  بعضي افراد بجاي دو كلمة خشك و خالي ، در پاسخگوي اتوماتيك متني زيبا و حتي شعر ضبط ميكنند . مثلا ً :

شرمنده از آنم كه نباشم به سرايم                     تـا بـا تـــو ســلامي و عليكــي بنمايــم

گر لطف كني نمره و پيغام گذاري                     پاسخ دهم اي دوست، به محضي كه بيايم!!

 

حالا فرض كنيم اگه شعراء قديم در اين عصر بودند، چه شعري روي پاسخگوي اتوماتيكشون ضبط مي كردند :

 

حافظ:

رفته ام بيرون من از كاشانه خود ، غم مخور            تا مگر بينم رخ جـانـانـه خود ، غم مخور

بشنوي پاسخ ز حـافظ ، گر كه بگذاري پيـام            آن زمان كو بازگردد خانه خود ، غم مخور

 

خيام:

اين چرخ فلك، عمر مرا داد به باد                    ممنون توام كه كرده اي از ما يـاد

رفتم سر كوچه منزل كوزه فروش                    آيم چو به خانه ، پاسخت خواهم داد

 

فردوسي:

نمي باشم  امــروز  انـدر  ســراي                       كه رسم ادب را بيارم به جاي

به پيغامت اي دوست، گويم جواب                      چو فردا برآيد بلند آفتاب !!

 

مولانا:

بهر سماع از خانه ام ، رفتم برون رقصان شوم          شوري برانگيزم به پا، خندان شوم، شادان شوم

برگو به من پيغام خود ، هم نمره و هم نام خود        فردا تـرا پاسـخ دهم ، جـان تـرا قـربان شوم

 

منوچهري دامغاني:

از شرم ، به رنگ باده باشد رويم                     در خـانه نباشم كـه سلامـي گويم

بگذاري اگر سلام ، پاسخ دهمت                     زان پيش كه همچو برف گردد مويم

 

بابا طاهر عريان:

تليفون كرده اي ، جانم فدايت                     الـهي مـو به قـربونِ صدايت

چو از صحـرا بيـايم ، نـازنـينم                    فرستم پاسخي از دل برايت !!
يکشنبه 27/3/1386 - 12:51
پسندیدم 0
UserName