اين ها نگران كننده هستند !

ارد بزرگ : اسب رام شده ، نگران شلاق نیست ، دوری از سوار ، زین و یا حتی گاری برای او نگران کننده است

.

                          

يکشنبه 27/3/1386 - 11:18
پسندیدم 0
UserName