دري كه هميشه بازه

هميشه در كوچه بن بست هم دري است كه به سوي خدا باز مي شود

.

يکشنبه 27/3/1386 - 11:13
پسندیدم 0
UserName