انسان سه راه دارد...
توسط : ali_ 110
انسان سه راه دارد:
راه اول از انديشه مي‌گذرد،اين والاترين راه است.
راه دوم از تقليد مي‌گذرد، اين آسان‌ترين راه است.
و راه سوم از تجربه مي‌گذرد، اين تلخ‌ترين راه است.
((کنفسيوس ))
يکشنبه 27/3/1386 - 9:53
پسندیدم 0
UserName