قارچهايي که راديواکتيو جذب مي کند.
توسط : Saratan X
گروهي از محققان کالج داروسازي آلبرت اينشتين گياهاني را مورد آزمايش قرار دادند که به جاي جذب نور خورشيد براي رشد، از مواد راديو اکتيو در مراحل فتوسنتز بهره مي گيرند.
اين محققان با مطالعات بيشتر متوجه شدند نوعي قارچ اطراف رآکتور اتمي چرنوبيل است که به قارچ سياه معروف است که با جذب مواد راديو اکتيو به رشد کامل رسيده و اين موضوع از سوي آنها مورد توجه قرار گرفت.
از اين رو با فرستادن گروهي به منطقه و مشاهده گياهان به اين نتيجه رسيدند که نوعي از قارچها هستند که در ديواره هاي بيروني رآکتور اتمي چرنوبيل به رشد کامل رسيده اند. از اين رو در همان منطقه و از همان نوع قارچ مقداري از اين گياه را کاشته و مورد بررسي قرار دادند و دريافتند اين نوع قارچها مي توانند هم در زنجيره غذاي فضانوردان که مدت طولاني در فضا به کاوش مشغول هستند، قرار گيرند و هم در مناطقي که از راديو اکتيويته اشباع هستند کاشته شوند تا مواد راديو اکتيويته را جذب کنند.
جام جم
يکشنبه 27/3/1386 - 2:50
پسندیدم 0
UserName