مي دوني چرا بازم شكست خوردي؟

آلکس مک کنزی : وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست هاست

 

شنبه 26/3/1386 - 14:33
پسندیدم 0
UserName