بركت ها را از خود دور نكنيد

هنگامي که به غير عدالت حکم کنند، برکت ها از بين مي روند

. رسول خدا (ص)
شنبه 26/3/1386 - 14:21
پسندیدم 0
UserName