مومن در بيم و اميد به سر مي برد
توسط : etk_133
پیامبر خدا (ص) می فرمایند : اگر اندازه رحمت خدا را بدانید بر آن تکیه خواهید کرد و جز اندکی عمل نخواهید کرد و اگر اندازه خشم خدا را بدانید خواهید پنداشت که هرگز نجات نمی یابید.

اگر مومن از کیفر خدا آگاه بود هیچ مومنی به بهشت امید نمی بست و اگر کافر از رحمت خدا آگاه بود هیچ کافری از بهشت نومید نمی شد.

امام صادق (ع) می فرمایند : سزاوار است که مومن از خداوند چنان بترسد که گویی بر لبه دوزخ قرار دارد و به او چنان امیدوار باشد که گویی اهل بهشت است .

به خدا چنان امیدوار باش که تو را بر انجام گناهان بی پروا نکند و از خدا چنان بترس که تو را از رحمت او نومید نسازد.

امام علی (ع) فرمودند : بهترین کارها برابر بودن بیم وامید است.

میزان الحکمه - جلد 4 - قسمت 1137
شنبه 26/3/1386 - 14:1
پسندیدم 0
UserName