من خودم را با تو تعريف مي کنم....
توسط : ali_ 110
دريا
خودش را با موج تعريف مي کند
جنگل
خودش را با درخت
آسمان
خودش را با ستاره ها
و من
خودم را با تو تعريف مي کنم...
«آنتوان دو سنت اگزوپري»
شنبه 26/3/1386 - 12:17
پسندیدم 0
UserName