شعر زيبايي از مقام معظم رهبري
توسط : بر ز خ
 

سلام

شعري از مقام معظم رهبري:

دل را زبي خودي سر از خود رميدن است

جان را هواي از قفس تن پريدن است

از بيم مرگ نيست كه سر داده ام فغان

بانگ جرس به شوق به منزل رسيدن است

دستم نمي رسد كه دل از سينه بر كنم

باري علاج شوق گريبان دريدن است

شامم سيه تر است زگيسوي سر كشت

خورشيد من بر آي كه وقت دميدن است

سوي تو اي خلاصه گلزار زندگي

مرغ نگه در آرزوي پر كشيدن است

بگرفت آب ورنگ ز فيض حضور تو

هر گل در اين چمن كه سزاوار ديدن است

با اهل درد شرح غم خود نمي كنم

تقدير قصه دل من ناشنيدن است

آن را كه لب به دام هوس گشت آشنا

روزي (امين) سزا لب حسرت گزيدن است

 

شنبه 26/3/1386 - 12:12
پسندیدم 0
UserName