در كودكي علم بياموز
 

آمو ختن علم در كودكي مانند نقش زدن بر سنگ ماندگار است

 

پيامبر اكرم (ص)

شنبه 26/3/1386 - 11:52
پسندیدم 0
UserName