حقوق زن
 
 
بسم الله الرحمن الرحیم
ضرورت پیگیری حقوق زنان از مجاری شرعی و قانونی
شکوفائی و گسترش علم در جامعه و استفاده از آن در زندگی روز مره ،بسیار لازم و ضروری شده است ، بالا رفتن روش های تحصیل نیاز های شخصی و اجتماعی بر گسترش فعالیت ها افزوده است و در پی آگاه شدن انسان از توانمندی های خود در بدست آوردن نیاز های زندگی ، بالا رفتن در خواستهای شخصی و طلب کردن و خواستن و سئوال کردن ازدستگاه های حکومتی یکی از اولین حقوق شهروندی است. پیچیده شدن ارتباطات در رفتارهای اجتماعی ،گم کردن هدف و وجود افکار غیر منسجم در نیازهای فردی و انفرادی فکرکردن و خواسته های زیاد در جامعه امروز یکی از دست آورد های دنیای ماشین در زندگی های خانوادگی شده است . هیچ کس و هیچ مرجع علمی استفاده از فناوری های نو را در بهتر زندگی کردن نفی نکرده است . بلکه استفاده از آنهارا برای آرامش و کامل شدن نسل انسان تاکید هم می کنند . نسل ما مشکلی برایش پیش آمده و آن تداخل چند موضوع مهم با یکدیگر است که با عث شده است در مسائل حقوق اجتماعی به اشتباه بیفتند . یکی چگونگی استفاده از علوم روز و جدید در زندگی بهتر . دوم بالا رفتن سطح آگاهی ها جامعه و درک مفاهیم آنها از مسائل و موضوعات و تجزیه و تحلیل در راستای نیاز های شخصی . سوم استفاده از مادیات در رفع نیازهای بوجود آمده با محدودیت های تعریف شده اجتماعی . چهارم نادیده گفتن دستورات الهی در رفتار های اجتماعی و بی اهمیت تلقی کردن آن دستورات در راستای رشد مسائل اجتماعی و الهی . پنجم وجود ریشه دینی در بطن زندگی جامعه و وابستگی نسل ها به آن و تداخل بعضی از نظرات حاشیه ای در انجام این مذهب باوری و وجود تفرقه انگیزان در جامعه و آنهایی که می خواهند از بر خورد عقاید متضاد با یکدیگر استفاده کرده و احساسات را جایگزین تدبیر نموده و از آن به عنوان یک معضل استفاده کنند . می خواهند با دستاویز قرار دادن بعضی از نیاز های قشری خاص در سایه افکار نو واز طریق طیف تحصیل کرده در محدوده مسائل دینی وارد شده و نتیجه بگیرند که دین دستاوردهای علوم جدید را طالب نیست و آن را رد می کند تا بر این اساس استحکام دین را در بطن جامعه به چالش بکشند و تا به این ترتیب جدایی با مردم از یکدیگر، انگیزه های مادی در بین آنها رشد داده شود و انسان فقط انسان پرست شده در نتیجه دین و رفتار های آن بین مردم کمرنگ شود. وقتی انسان ، انسان پرست شد خواسته هایی راطلب می کند که در قالب نیازهای قانونی آن را حق مسلم خود می داند ودر جامعه از طرق مختلف آن را ابراز می دارد . شاهد هستیم عده ای که در طول فعالیت های خود دارای وجه اجتماعی شده اند و معروفیتی هم پیدا کرده اند با اینگونه افراد یک صدا شده و با آنها مقاصد شوم دین گریزی را تو سعه می دهند. نمونه بارزآن ایرادهایی است که زنان به مسائل حقو قی و قانونی می گیرندکه به ظاهر یک مسئله ساده به نظر می آید و طوری مطرح می شود، که نشان دهد اسلام در این قرن فن آوری زنان را کوچک حساب کرده و حق آنان را به مردان داده است واین دین برای زن هیچ ارزشی قائل نیست . از نمونه خواسته های آنها ، می توان تغییر سن کیفری دختران و حق شهادت برابراشاره کرد . بعضی ازاین ایراد ها چهره بسیار موجه داشته ولی در بطن آن نفی دین و شرع را در خود جای داده است . این واقعیت وجود دارد با گسترش علوم بعضی از قوانین که انسان خودش وضع شده است نیاز به تغییر دارد و این تغییرات وابسته به دین هم نیست . طلب می کند با تغییر زمان و شرایط در آنها تغییر داده شود و این موضوعات راهم باید پذیرفت که حقوقدانها و آنهایی که بر امور حقوقی اشراف دارند در محافل دانشگاهی بصورت یک تحقیق نسبت به نیاز های جامعه پژوهش کرده و نتیجه آن را به دولت مردان اعلام و از طریق راهای قانونی نسبت به روز کردن قوانیت اقدام نمایند این عمل یک راه صحیح و عقلی و علمی است که جامعه زنان می بایست از آن استفاده نمایند. متاسفانه باب شده است بعضی از موضوعات که نیاز به بررسی های عمیق دینی دارد از زبان بعضی از زنانی بیرون می آید که انجام مسائل اولیه شرع خود را هم نمی دانند و سنگ بر سینه و با هزار اشک و مظلوم نمائی می خواهند مواردی را به جامعه تحمیل کنند که در جای خود قابل تامل است.رفع مشکلات از مسیر صحیح و قانونی یکی از بارزترین خواسته های زنان متدین امروزجهان اسلام می باشد .خواسته های آنها بر پایه استدلال و منطق و اصول ونشات گرفته از قرآن و روایات است. جامعه زنان متفکرو متدین می بایست با حضور در محافل علمی نسبت به اصلاح قوانین قدیم و جایگزینی قوانین درست بر مبنای اصول دینی اقدام کنند تا نیاز های جامعه زنان براساس علو م روز تدوین و به اجرا گذاشته شود.  
ناصر یزدان پناه
 
شنبه 26/3/1386 - 11:13
پسندیدم 0
UserName