دل . . .
توسط : عافی

زندگي سخت نيست ما سختش ميکنيم

عشق قشنگ نيست ما قشنگش ميکنيم

دل ما تنگ نيست ما تنگش ميکنيم

دل هيچکس سنگ نيست ما سنگش ميکنيم

 

 

شنبه 26/3/1386 - 10:31
پسندیدم 0
UserName