پروتكلها10
 

پروتكل 9

امروزه اگر دولتي عليه ما اعتراض كند،حتي اگر مبارزه‏ ضد يهودي را شروع كند،اين مبارزه لازم و  ضروري به نظر مي‏رسد زيرا نسل آينده ما را آماده كارزار مي‏كند.

هيچگونه محدوديتي براي حوزه فعاليت ما وجود ندارد. بزودي كشتار وحشيانه خود را آغاز مي‏كنيم.ما صرفا بر اساس‏ زور به فرمانروايي خويش ادامه مي‏دهيم زيرا همچون يگانه حزب‏ حاكم،تمام نيروها مغلوب و مطيع ما مي‏شوند.حربه‏هاي نامحدود ما عبارتند از حريصانه سوزاندن آدميان،بي‏رحمانه انتقام گرفتن و سرسختانه كينه‏توزي كردن.

ما،جوانان مسيحي(و به طور كلي غير يهوديان)را در دريايي‏ از افكار شاعرانه غرق مي‏كنيم و آنها را بر اساس تئوري‏ها و اصولي‏ كه غلط مي‏پنداريم،تربيت مي‏كنيم تا بتوانيم آنان را به فساد بكشانيم. ممكن است بگوييد كه اگر غير يهوديان از نقشه و طرح ما آگاه‏ شوند،عليه ما مسلح مي‏گردند و ستيزي بزرگ عليه ما آغاز خواهند كرد.ولي ما،قبل از وقوع چنين حادثه‏اي چاره‏انديشي خواهيم كرد و مانوري خواهيم داد كه پشت هر انسان پر جرأتي را بلرزاند و آن چاره‏ اينست كه در زيرزمين شهرهاي بزرگ و پايتخت كشورهاي اروپايي، دالانهاي عظيمي حفر مي‏كنيم تا موقع احساس خطر،شهرها را منفجر سازيم.

شنبه 26/3/1386 - 9:48
پسندیدم 0
UserName