چند نکته درخصوص خندیدن
توسط : اشرفی 1

خندیدن هیچ خرجی نداردولی درعوض چیزهای زیادی رابه اطرافیان می دهد.

خندیدن فقط یک لحظه کوتاه طول می کشد ولی خاطره آن همیشه در ذهن باقی می ماند.

خندیدن مسری است ÷س می توانید آن را به همه جا سرایت بدهید.

منبع:نامشخص

شنبه 26/3/1386 - 9:9
پسندیدم 0
UserName