بیا
 

بگذار صادقانه بگویم که کهانسالترین آرزوی دلم آرزوی وصال توست!

آرزویی که برای بدست آوردنش تمام کلافهای عمرم را به بازار معشوق

فروشان برده ام وخودم را در جرگه خریداران یوسف زهرا(س) قرار

داده ام0

شنبه 26/3/1386 - 8:48
پسندیدم 0
UserName