محبوبم ...

محبوبم ... جمعه به اندازه ی همه ی زمین است. به اندازه ی زندگی. جمعه روزگار دیگری است . محبوبم می ترسم که آینه یکبار ما را با هم ببیند ...

جمعه 25/3/1386 - 17:37
پسندیدم 0
UserName