تا حالا شده؟...
توسط : ياس كوچك

تا حالا شده...كه بخواي يه نفر به طرفت برگرده... صداش ميكني...

هيچ... هيچ كاري نميكنه...

بعد با خودت ميگي... شايد صداي من ارومه... كم كم درجه ي صدات رو ميبري بالا...

بعد به خودت مياي ميبيني داري داد ميزني و اون ديگه رفته...

آره...

رفته...

پنج شنبه 24/3/1386 - 16:11
پسندیدم 0
UserName