نكاتي درباره ي جهان اطراف
توسط : hitler1

                   

آيامي دانيدكه

كك هامي تواند130برابرقدشان به هوابپرند

قلب ميگوهادرسرشان قراردارد

يك پشه47دندان دارد

يك سوسك هفته هامي تواندبدون سرزنده بماند

دندان هاي كوسه به سختي فولاداست

زرافه هانمي توانندسرفه كنند

مورچه هانمي خوابند

انسان تنهاجانداري است كه به پشت مي خوابد

دربدن انسان97000كيلومتررگ وجودد ارد

 

چهارشنبه 23/3/1386 - 22:28
پسندیدم 0
UserName