حک نمودم روی قلبم یا علی....
توسط : نگارینا
 

روز محشر وقت پرسيدن ز من رب جلي

             گفت توغرق گناهي ؟ گفتمش يا رب بلي

گفت پس آتش نمي گيرد چرا جسم و تنت ؟

             گفتمش چون حک نمودم رو قلبم "يا علي"

چهارشنبه 23/3/1386 - 11:48
پسندیدم 0
UserName