اعتقاد دارم . . .
توسط : عافی

من به خورشيد اعتقاد دارم, حتي اگر ندرخشد من به عشق اعتقاد دارم, حتي اگر تنها باشم من به خدا معتقدم, حتي اگر ساکت باشد . . .

چهارشنبه 23/3/1386 - 11:39
پسندیدم 0
UserName