آرزوش بهتره
توسط : bacheh_bad
وقتی به چیزی که آرزوت بود رسیدی ، تازه میفهمی که آرزوش بهتر از داشتنش
چهارشنبه 23/3/1386 - 11:36
پسندیدم 0
UserName