مومن ميان دو ترس به سر مي برد
توسط : etk_133
امام صادق (ع) می فرمایند: مومن میان دو ترس به سر می برد : گناهی که در گذشته کرده است و نمی داند خدا با آن چه کرده است (آن را بخشیده یا نه ) و عمری که باقی مانده است و نمی داند در آن مدت چه گناهان مهلکی مرتکب خواهد شد؛ بنابر این ، مومن پیوسته ترسان است و جز ترس اصلا حش نکند.


امام علی (ع) می فرمایند : مومن، هر چند نیکو کار باشد ، شب و روز را در بیم و هراس به سر می برد ؛ زیرا او میان دو حالت به سر می برد: زمانی که گذشته است ونمی داند خدا با او چه کرده است و اجلی که نزدیک گشته و نمی داند چه خطراتی ( از گناهان ) گریبانگیرش خواهد شد.میزان الحکمه - جلد 4- قسمت 1136
چهارشنبه 23/3/1386 - 10:44
پسندیدم 0
UserName