آداب معاشرت کردن
توسط : اشرفی 1
 

چگونه صحبت کنید؟

باصدای بلند صحبت نکنید زیرا به نظر می آید که حالت تهاجمی دارید و بلعکس آهسته نیز سخن نگویید.اشتباهات در صحبت دیگران رابازگو نکنید شما معلم آنها نیستید.به هیچ وجه موعظه نکنید.

هرگز برای جلب توجه دیگران برای اینکه به صحبت شما گوش کنند روی شانه آنها نزنید-به پهلوی آنها نکوبیدو آستین آنها را نکشید.

آداب معرفی کردن:

اول مرد را به زن معرفی می کنند-جوانتر را به پیرتر-شخص آشنا رابه غریبه .هنگام معرفی فقط به اظهار کلمه خوشوقتم اکتفا کنید.

دراثنای معارفه اگر خانم نشسته است ازجا برنمی خیزد مگر درمورد یک مقام مزهبی یایک شخص مسن.مرد درهر شرایطی برمی خیزد مگر اینکه طرف مقابل خیلی جوان باشد.

منبع: نامشخص

چهارشنبه 23/3/1386 - 9:55
پسندیدم 0
UserName