نازم به ناز آن کس که ننازد به..
توسط : دیوژن م
نازم به ناز آن کس که ننازد به ناز خويش ، ما را به ناز فروشان نياز نيست
تا خدا بنده نواز است به بنده چه نياز است.
چهارشنبه 23/3/1386 - 9:9
پسندیدم 0
UserName