اگر بيکار شدي ..
اگر بيکار شدي ، ستاره هاي آسمون را بشمار . اگر کم اومد ، قطره هاي بارون را بشمار اگر بند اومد روي رفاقت من حساب کن نه کم مياد نه بند مياد
سه شنبه 22/3/1386 - 17:29
پسندیدم 0
UserName