كنكورهيولاي بزرگ
توسط : hitler1

من خيلي ازكنكورمي ترسم هرموقع فكرش رامي كنم هفت بند بدنم پاره ميشه نه اشتباه نوشتم بايد بنويسم مي لرزه شماچي فكرمي كنيد بگذريم باخودم فكرمي كنم كه چرابايددرس بخونم مگه هيتلرهم درس خوند مگه ناپليون هم درس خوند مگه اسكندرهم درس خوند ودانشگاه رفت هركدوم ازاينها نصف جهان راتصرف كردند ديگه وقت ندارم بايد برم حسابان بخونم وعربي رومروركنم وقت سرخارندون هم ندارم همه شما به مجلس ختم من دعوتيد

خداحافظ ديداربه قيامت

سه شنبه 22/3/1386 - 16:43
پسندیدم 0
UserName