مسجد الغنم

مسجد الغنم

فاکهي از محله اي در قرن مسقله - که گاه مصقله هم نوشته مي شود - ياد کرده و آن محلي است که رسول خدا (ص) پس از فتح مکه در آنجا نشست و مسلمان شده هاي شهر مکه با آن حضرت بيعت کردند .
ازرقي آنجا را مسجدي مي داند که پيامبر پس از فتح مکه در آن با مردم بيعت کردند . اين مسجد در محلي قرن مستقله بوده است . وي مي نويسد : اين مسجد در قسمت اعلاي مکه نزديک سوق الغنم در قرن مستقله بوده است .
محقق کتاب از ابن ظهيره نقل کرده که گفته است : و هذا المسجد لايعرف الآن . اما همو در مورد ديگري در پاورقي نوشته است : سوق الغنم در قديم در واديي بود که در شرق کوه الرقمتين قرار داشت و اکنون سوق الجودريه - به قول ايرانيها بازار ابوسفيان - نام دارد . در آنجا مسجد کوچکي است با نام مسجد الغنم ، و بعيد نمي نمايد که همان مسجدي باشد که ازرقي از آن در محلي قرن مسقله ياد کرده است .
گفتني است که در ابتداي بازار مزبور، از سمت حرم به سمت بالا ، دست چپ ، زاويي کوچک حدود دوازده متري بوده که مصلي بوده و حدود دو سال پيش خراب شده و مغازه اي با نام السريحي للخردوات و الهدايا ساخته شده است . در جستجوي محدود ما مسجد ديگري در اين منطقه شناخته نشد . شخصي از مغازه داران آن حدود گفت که اين زاويه نامش زاوية الامام الطبري بوده است .
از اين مسجد هم با عنوان مسجد البيعه ياد شده که عبدالملک دهيش معتقد بود از ميان رفته است . عاتق بن غيث بلادي متخصص تاريخ مکه اظهار داشت که مسجد البيعه يا مسجد الغنم همان است که روبروي اداري تلفنخانه ، پايين تر از پل حجون است . او گفت که قرن مصقله دقيقاً همانجاست . بدين ترتيب به طور دقيق نمي توان درباري محل اين مسجد سخن گفت .

سه شنبه 22/3/1386 - 15:30
پسندیدم 0
UserName