مانندیک فیلسوف به زندگی نگاه کنید
توسط : شمعدانی

یک فیلسوف بزرگ می گه: دایره زندگی یک مستطیل است که سه تا ضلع داره محبت وعشق

سه شنبه 22/3/1386 - 12:22
پسندیدم 0
UserName