بی خبر
توسط : بي خبر
 

My life is just to the extent I live lovingly
, not a moment less, not a moment more.


عمر  من تنها به اندازه لحظاتي است كه عاشقانه زيسته ام .
 نه لحظه اي كمتر و نه لحظه اي بيشتر .

هرچه گفتیم جز حکایت دوست      در همه عمر از آن پشیمانیم

سه شنبه 22/3/1386 - 11:43
پسندیدم 0
UserName