مرد حق ندارد...
توسط : golesoorati

مسأله: مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور کند.

(رساله عمليّه، احکام عقد دائم)

سه شنبه 22/3/1386 - 10:14
پسندیدم 0
UserName