سورۀ بقره آیۀ 13
توسط : Arubarzan

و اذا قيل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا ا نؤمن کما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء و لکن لا يعلمون (13)

وچون به آنها گفته شود که شما هم مثل بقیۀ مردم ایمان بیاورید، می گویند: آیا ما مثل این بیخردان وسفیهان ایمان بیاوریم؟ آگاه باش که خود ایشان بیخرد ونفهمند ولی نمی دانند.

پس دلیل اینکه مفسد هستند ومی گویند: مصلح هستیم، همین است که اصلا"فرق بین مفسد ومصلح را نمی دانند.

شاید قرآن می خواهد بدین وسیله درجۀ نفهمی منافقین را برساند، که اینها آنقدرنفهم ونادان هستند که نمی توانند بین مفسد ومصلح فرقی قائل بشوند. کسی که نتواند بین مفسد ومصلح فرق بگذارد، قطعا"نمی تواند بین خوب وبد نیزفرق بگذارد. به زبان دیگر، یعنی منافقین تا حد خیلی زیادی نادان هستند. شاید دلیل نفاق آنها، همین نفهمی بیش ازاندازه است.

دوشنبه 21/3/1386 - 23:47
پسندیدم 0
UserName