سورۀ بقره آیۀ 7
توسط : Arubarzan

ختم الله علي قلوبهم و علي سمعهم و علي ابصارهم غشاوة و لهم عذاب عظيم (7)

برای اینکه خداوند بردلهای ایشان وبرگوشهای ایشان مهرزده است. وبرچشمهای ایشان پرده ای کشیده است. درنتیجه برای آنها عذاب بزرگی درنظرگرفته شده است.

این مطلب مسلم شده است که، هرکس چیزی را می شنود که دوست دارد بشنود. درروز حرفهای زیادی زده می شود ولی ما فقط مقداری ازآنها را می شنویم. حال اگرخداوند بخواهد که کسی نشنود، برگوش ودل اومهرمی زند درنتیجه چنین شخصی نه تنها بسیاری ازحرفها را نمی شنود، بلکه بسیاری ازمسائل عاطفی را هم درک نمی کند. ازطرف دیگربرچشم اوپرده ای می کشد ودرنتیجه بسیاری ازاتفاقات اطراف خود را نمی بیند.

به قول مولانا خداوند دست وپای انسان را با غل وزنجیرمی بندد. این غل وزنجیرازجنس غل وزنجیرمعمولی ویا دنیایی نیست، بلکه غل وزنجیرروحانی است.

دوشنبه 21/3/1386 - 23:39
پسندیدم 0
UserName