سورۀ بقره آیۀ 3
توسط : Arubarzan

الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون (3)

دراین آیه وآیۀ بعد شش نشانۀ متقین آمده است. یعنی کسانی که این نشانه ها را داشته باشند، می توان آنها را متقی نامید. 1- متقین کسانی هستند که به غیب ایمان دارند.

حالا غیب چیست؟

دوعالم داریم به نام عالم غیب وعالم شهود.

عالم شهود، عالمی است که ما الان درآن هستیم. عالم غیب عالمی است که ما فعلا"نمی توانیم آن را ببینیم. درآن لحظه که کسی درحال احتضارهست وکلیۀ حواس او قطع شده ودستش ازدنیا بریده، می تواند عالم غیب را ببیند. پس، پس ازمرگ به عالم برزخ که همان عالم غیب است می رویم. دیگراینکه خداوند مخلوقاتی دارد که درعالم غیب هستند، مثل ملائکه وجن!

پس ایمان به غیب به یک معنی، یعنی ایمان به ملائکه وجن!

نشانۀ دوم متقین این است که اهل نمازهستند. شاید بگویی که مگردیگران اهل نمازنیستند، که متقین اهل نمازهستند؟

چرا خیلی ها اهل نمازهستند اما بسیاری ازآنها به جای نماز، مانند کلاغ نوک به زمین می زنند. نمازخواندن نیزمانند خیلی اعمال دیگردردین مراتب وقوانینی دارد که هرکسی آنها را رعایت نمی کند. مثلا"کسی که نمازمی خواند، دنبال گناه نمی رود!

خود قران می گوید:«نمازانسان را ازفحشا ومنکروبغی نهی می کند.»

فحشا که همان کارهای زشت ونا پسند است. منکر، معمولا"کارهایی را می گویند که دربین عامۀ مردم معروف نیست. بغی دراصطلاح لغوی به معنای زیاده روی است، (درهرکاری)!

کسی که نمازمی خواند باید حداقل ازاین کارهایی که نامبرده شد دوری کند، واگردوری نکند مانند کلاغی می ما ند که نوک به زمین میزند.

نشانۀ سوم متقین انفاق کردن است. متقین کسانی هستند که ازآنچه خداوند روزیشان کرده است، با میل ورغبت وازبهترین آنچه که دارند، انفاق می کنند. 

دوشنبه 21/3/1386 - 23:35
پسندیدم 0
UserName