صراط الذین انعمت علیهم
توسط : Arubarzan

صراط الّذین انعمت علیهم،

راه آنهایی که انعام نمودی برایشان وآنها کسانی هستند که خدا ترس هستند ودرهرکاری خدا را درنظردارند. مثل پیامبران، اولیا واوصیا که درهرکاری اول خواست ورضایت ترا طلبیدند. خدایا مرا هم درمسیرآنها قراربده تا من هم مثل آنها خدا ترس شوم ولیا قت انعام ترا پیدا کنم. خدایا کمکم کن تا هرکاری که تودوست داری منهم دوست بدارم وهرکاری را که تودوست نداری من هم ازآن کاربیزارشوم.

دوشنبه 21/3/1386 - 23:30
پسندیدم 0
UserName