دمی با قران- اهدنا الصراط المستقیم
توسط : Arubarzan

اهدنا الصراط المستقیم.

خدایا ما را به راه راست هدایت فرما!

شخصی را درنظربگیرید که اله اوهوی وهوس اوست. ازخدا می خواهد که اورا هدایت کند. این شخص هیچ با خود نمی گویدکه: ازکسی کمک بخواه که اورا می پرستی ویا کسی را پرستش کن که ازاوکمک می خواهی!

این که نمی شود، برای حسن کارکنی ولی مزدش را ازحسین بخواهی!!

همۀ انسانها ازهرمذهب ومرام ومسلک، ازخدا می خواهند که آنها را به راه راست هدایت کند. اما باید دید که این راه راست چیست؟

دردنیا راههای زیادی وجود دارد. بعضی ازاین راهها به بعضی راههای دیگرمرتبط می شوند. این راهها درپایان به راهی می رسند که آن راه به مقصدی منتهی می شود. آن مقصد محصول آن راه است. وآن محصول ممکن است قابل استفاده باشد ویا قابل استفاده نباشد ولی درهرصورت نتیجۀ انتخاب است.

خداوند درسورۀ انعام راههایی را که به صراط مستقیم منتهی می شود،بدین شرح بیان نموده است.

برای خداوند شریک نگیرید. به پدرومادرخود احسان کنید.فرزند تان را ازترس گرسنگی نکشید زیرا خداوند هم روزی شما را می دهد وهم روزی فرزندتان را. به کارهایی که فواحش(کارهای بسیارزشت) نامیده می شوند نزدیک نشوید، چه این کارزشت، ظاهری باشد وچه باطنی باشد.هیچ انسانی را بی دلیل نکشید مگراینکه خداوند اجازه داده باشد. به مال یتیم دست نزنید تا زمانی که به سن بلوغ برسد. درمیزان وترازو، قسط وعدل را رعایت کنید. وچون قولی دادید به آن عمل کنید، اگرچه ازنزدیکان باشد. ما برای هرکس به اندازۀ توانش تکلیف معلوم می کنیم.

واین راه من است که مستقیم است وراههای دیگررا پیروی نکنید، چرا که شما را ازراه خدا متفرق می کنند.

وقتی ازخدا می خواهیم که ما را هدایت کند، حداقل باید موارد بالا را رعایت کنیم واگر خدای ناکرده خلاف این موارد عمل کنیم خود را ازصراط مستقیم دورکرده ایم.

دوشنبه 21/3/1386 - 23:29
پسندیدم 0
UserName