دمی با قران- الرحمن الرحیم
توسط : Arubarzan

الرحمن الرحیم.

یکی دیگرازدلایلی که ستایش را مخصوص الله می کند،رحمان ورحیم بودن اوست.

فقط خدا می داند که این آیه چقدربه انسان آرامش می دهد. اینکه خدایی داریم قبل ازاینکه جبّارباشد،رحمان است.قبل ازاینکه مکّارباشد،رحیم است. واین رحمانیت ورحیمیت چقدربردل انسان می نشیند.

می گویند رحمت خداوند دو نوع است.

رحمت عام، که شامل همۀ آدمهای روی کرۀ زمین می شود.

رحمت خاص،که مخصوص مؤمنین وبرگزیدگان می شود.

گویی خداوند دو باغ پرازمیوه اول شهرقرآن قرارداده است.

کسانی که با مشقت وسختی ازبیایان تاریک وظلمانی دنیا می گذرند وبراثرسوسوی چراغ قرآن به طرف این شهرمی آیند دربدو ورود با دوباغ پرازمیوه روبرو می شوند. باغی درسمت راست که پرازدرختان میوه است وبو وطعم میوه ها هوش ازسرآدم می برد،اما دورتا دورآن را دیوارکشیده اند. وتنها کسانی حق ورود به این باغ را دارند که قبلا" کارت ویژه دریافت کرده باشند.

باغی درسمت چپ که دیوارندارد ولی پرازمیوه های رنگارنگ ومختلف است وآدمهای خسته ازراه را پذیرا می شود.همه بدون استثنا می توانند ازمیوه های این باغ خود را سیرکنند وازدرختان این باغ برای تفریح واستراحت استفاده کنند.

باغ سمت چپ متعلق به همه است .پس کسی نمی تواند ازورود دیگران به باغ جلوگیری کند. این باغ جایی است که چند طایفه دراینجا همه سرگردانند—کافروارمنی وگبرو مسلمان و یهود.

دوشنبه 21/3/1386 - 23:24
پسندیدم 0
UserName