دمی با قران- بسمالله الرحمن الرحیم
توسط : Arubarzan

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله یعنی به اسم الله.یعنی به خواست وارادۀ الله.یعنی با اجازۀ الله.

وقتی می خواهیم به اسم کسی کاری انجام بدهیم،باید درشأن ومقام ومنزلت وی باشد.واگرغیرازاین باشد به خطا رفته ایم.

درحقیقت وقتی کاری را با نام کسی شروع می کنیم،یعنی اینکه اول خودمان را نفی می کنیم.یعنی اینکه این کاری که من می خواهم انجام بدهم به خواست وارادۀ من نیست،بلکه به خواست وارادۀ کس دیگری است ومن دررابطه با این کارازخودم نقشی ندارم.

با توجه به این مطلب ما نمی توانیم به نام کسی کاری انجام بدهیم که خلاف نظرآن شخص باشد.شاید با مثال مطلب بهترمعلوم شود.

کاسبی که صبح اول وقت درب مغازه اش را بازمی کند می گوید:بسم الله الرحمن الرحیم یعنی اینکه درب این مغازه را با نام ویاد خدا بازمی کنم.

معنی این حرف این است که خواست وارادۀ خداوند دراین مغازه جاری است.اگرخدا خواهد این مغازه درآمد خوبی خواهد داشت. پس اگراین شخص واقعا"راست بگوید،نباید دراین مغازه کم فروشی کند،نباید گران فروشی کند،نباید درجنس تقلب کند،نباید دروغ بگوید ونباید درمعامله غش داشته باشد.و...

معلمی که با نام خدا وارد کلاس می شود،حق ندارد مطلبی خلاف میل وارادۀ خداوند بگوید.باید خواست خداوند جاری باشد.

امروزه اگرکسی به نام شخصیت معروفی ویا به نام حکومت کاری خلاف انجام دهد مجازات می شود.پس اگرکسی به نام خدا که ازهرکس وهرحکومتی بالاتراست،خلاف انجام دهد قطعا"باید مجازات شود وگناهکاراست.

ازطرف دیگر،آیا بی انصافی نیست که ما خواست وارادۀ خود را به خدا نسبت بدهیم؟آن هم خدایی که هم اعمال ما را می بیند وهم سخن ما را می شنود؟ وازهمه مهمتراینکه روزی به حضوراوخواهیم رفت.

پس ای برادروخواهر!اگردرکارهایت نام خدا را می بری،سعی کن کاررا همان گونه انجام دهی که خداوند می خواهد.بدان ومطمئن باش که اگرکاررا به رضایت وپسند خداوند انجام دهی خداوند نیزبه آن کاربرکت خواهد داد.

دوشنبه 21/3/1386 - 23:20
پسندیدم 0
UserName