ترك نماز و دوزخ
توسط : mary320960

ترك نماز و دوزخ
در قيامت بارها ميان اهل بهشت و اهل دوزخ گفتگو رخ مى دهد كه قرآن برخى از آنها را بيان فرموده است . در يكى از آن صحنه ها، اهل بهشت از مجرمان مى پرسند: چه عاملى شما را به دوزخ روانه كرد؟ آنها چهار عامل را مى شمرند، كه اوّلين آنها پايبند نبودن به نماز است)) : لم نك من المصلّين ((

برگرفته از كتاب يكصد و چهارده نكته درباره نماز

 

دوشنبه 21/3/1386 - 19:29
پسندیدم 0
UserName