يک شعر زيبا براي ايران «خيلي زيباست»
توسط : mary320960

                            ايران

با هر نگاه بر آسمان اين خاک  هزار بوسه مي زنم

نفسم را از رود سپيد تا آسمان خزر

و خليج هميشگي فارس مي گيرم.

من نگاهم از تنب کوچک وبزرگ و ابوموسي نور مي گيرد.

من عشقم را در کوه سرخس و خرمشهر

به زبان مادري فرياد مي زنم.

تفنگم در دست و سرودم بر لب 

همه ايران را مي بوسم.

دوشنبه 21/3/1386 - 19:23
پسندیدم 0
UserName