فضیلت ختم سو ره " الواغه "
جهت بر امدن حاجات و کفایت مهمات اگر در مجلسی 180 مرتبه خوانده شود روا خواهد شد به اذن خدای متعال.
دوشنبه 21/3/1386 - 19:16
پسندیدم 0
UserName