در فضیلت سوره مبارکه ی " والضحی "
40 بار بی فاصله بدون تکلم رو به قبله با وضو در شب جمعه یا روز جمعه این سوره را بخواند به هر نیت شرعی که باشد می رسد.
دوشنبه 21/3/1386 - 19:12
پسندیدم 0
UserName