اثر خواندن سوره مبارک "اسرا"
از حضرت امام صادق نقل شد که اگر کسی حاجت دنیائی یا دینی داشته باشد و هفت بار سوره مبارکه اسرا را بخواند حاجت او روا خواهد شد
دوشنبه 21/3/1386 - 18:41
پسندیدم 0
UserName