Nameye -Man
توسط :

دوستی بدستم نامه ای داد خواندم . در ان نوشته بود رفیق ! معلوم است گرسنگی نکشیده ای که این همه از عشق می نویسی ! بی درنگ قلم از جیب در اوردم و نوشتم گرسنه تر از ان هستم که عاشق نباشم !!..........................فقیر تر از ثروتمندانی که جز " پول " ثروتی ندارند . انهایی هستند که شکمشان سیر ولی چشم شان گرسنه است . ... واگر "" معرفت "" ثروت تو باشد هر گز به کفر رو نخواهی اورد ....................!؟

دوشنبه 21/3/1386 - 16:47
پسندیدم 0
UserName