زبان سوم دبیرستان
توسط : xxl1122

لغات درس

Allow = اجازه دادن
At the end of = در پايان
At the front = جلوي
Average = متوسط
(be) careful about = مراقب بودن
(be) interested in = علاقمند بودن
Behave = رفتار كردن
Case=مورد
Certain=مشخص – حتمي
Channel= كانال
Choice = مورد (براي انتخاب)
Choose = انتخاب كردن
Colorful= رنگي
Continue= ادامه دادن
Daily= روزانه
Effect= تأثيرگذاشتن
End= پايان
Except = به جز
Experiment = آزمايش – امتحان
Eyesight = جلوي ديد – جلوي چشم
Future = آينده
Get …. Away from = دور كردن
Harmful = مضر – زيان آور
Holiday = روز تعطيل
Housewife=خانم خانه دار
How often …? = چند وقت به چند وقت
Improve = بهبود بخشيدن
Influence=تأثير گذاشتن
Movie = فيلم داستاني
Music = موزيك
Observation = مشاهده
Once(a week)= هفته اي يك بار
Out at work = بيرون سر كار
Period = دوره زماني
Powerful =قدرتمند
Practice=تمرين كردن
Pressure= فشار
Probably =‌احتمالاً
Recent = اخيراً
Relax = استراحت كردن
Relaxed= راحت
Research = تحقيق كردن
Researcher= محقق
Single = تنها
Skill= مهارت – حرفه
Sport = ورزش
Stay= ماندن
Struggle = درگير شدن – مشاجره كردن
Successfully= با موفقيت
Take a test = آزمايش كردن
Television set = دستگاه تلويزيون
Theater = تئاتر
Twuce(a week) =‌هفته اي دو بار
Type = نوع
Unusual= غيرمعمول
Viewer= بيننده
Weak = ضعيف
Wonderful= عجيب – فوق العاده
Worry a bout= نگران درباره چيزي

عبارت هاي اسمي (Noun clauses)

1) عبارت هاي اسمي (Noun clauses)
1 – به يك گروه از كلمات مرتبط به هم كه يك فاعل و فعل دارد clause يا قضيه يا عبارت مي گويند.
2 – يك Noun clause در يك جمله مانند يك اسم عمل مي كند. به همين دليل به آن قضيه اسمي مي گويند.
   اكنون به چند مثال از اين مورد توجه كنيد:

من نمي دانم او چه وقت منزل را ترك كرد.
 

I don’t know when she left home. (قضيه اسمي)Noun clause

من نمي دانم چه كسي نامه ها را تايپ مي كند.

I don’t know who types the letters.( Noun clause)

او مي داند من ديروز چه كسي را ملاقات كردم

She knows whom I met yesterday.( Noun clause)

آنها (ايشان) مي دانند من كجا زندگي مي كنم.

They know where I live. (Noun clause)

3 – همانطور كه در مثال هاي بالا مشاهده مي كنيد عبارت هاي اسمي با كلماتي مانند when (چه وقت)، who (چه كسي)، whom(چه كس را) و where(كجا) آغاز مي شوند. اين كلمات در اينجا نقش حرف ربط را دارند كه قضيه اسمي را به بقيه جمله وصل مي كنند.  2) كاربرد be going to

1 – فعل be going to به معناي قصد داشتن يا خواستن مي باشد.
2 – فعل be going to معمولاً براي بيان اينكه كاري بخواهد در آينده انجام بگيرد به كار مي رود. اكنون به چند مثال توجه كنيد:
من قصد دارم امشب اينجا بمانم (من مي خواهم امشب اينجا بمانيم)
 

I am going to stay here to night.

او قصد دارد فردا يك نامه بنويسيد.

She is going to write a letter tomorrow.

او قصد دارد اتومبيلش را بشويد.

He is going to wash his car.

ما قصد داريم در يك رستوران شام بخوريم.

We are going to have the diner in a restaurant to night.

من معمولاً با اتوبوس به مدرسه مي روم اما امروز قصد دارم يكشنبه فوتبال بازي كنيم.

I usually go to school by bus but today I am going to go by taxi.

3 – مشاهده مي كنيد كه بعد از فعل (am/is/ are going to) فعل به صورت ساده مي آيد و كاري را كه قصد داريم در آينده انجام دهيم، بيان مي كند.  تمرين
پاسخ صحيح را از ميان گزينه هاي داده شده انتخاب كنيد.

 

1 – Do they know ….. you live?
1) who
2) whom
3) when
4) Where

2 - I don’t remember …. Channel I watched last night.
1) When
2) Where
3) who
4) Which

3– I don’t remember……answered the telephone.
1)when
2) which
3) whom
4)who

4-she usually calls me on Sundays. This week she …. Call me on Friday.
1) going to
2) goes to
3) is going to
4) is going

5 – I usually have dinner at home. To night I am going to … dinner in a restaurant.
1) have
2) having
3) had
4) have had

6 – They usually exercise in the morning. Today they are going to …. In the evening.
1) exercised
2) improve
3) relax
4) continue

7 – Your average was very low last month. I’m sure hard working wills … your average.
1) Examine
2) Improve
3) relax
4) Continue

8 – My brother is a very good swimmer, he has ….. arms and legs.
1) Harmful
2) Careful
3) Powerful
4) Successful


9- These clouds in the sky show that we may have a … day.
1) sunny
2) rainy
3) shiny
4) hot

10- I don’t forget ….. she told me last night.
1) what
2) where
3) when
4) who  پاسخنامه

 

4

6

4

1

2

7

4

2

3

8

4

3

2

9

3

4

1

10

1

5

 

    

دوشنبه 21/3/1386 - 13:19
پسندیدم 0
UserName