حکایت جالب از حاج شیخ حسنعلی نخودکی

درسنه 1318شخصی معروف به راجی از تجار تهران که اصلا یزدی بود در خدمت حاج شیخ حسنعلی امد و عرض کرد با شما عرض خصوصی دارم . سپس عرض کرد : حاج شیخ شما میدانید که در این ایام وضع مردم خیلی بد شده است. رضا شاه مجالس روضه را ممنوع کرده است و اتحاد شکل نموده و دیگراخوندی نیست که مردم را راهنمایی کند حجاب هم نیست و... حاج شیخ گفت: همه ی این ها را میدانم . ان مرد فرمود : شما کاری نمیتوانید بکنید که این مرد از سلطنت بیفتد؟ فرمودند: میتوانم . گفت: پس چراکاری نمیکنید. فرمودند: اگر رضا شاه از بین برود فساد ان بدتر از سلاح ان است. عرض کرد پس چه باید کرد ؟ فرمودند: تا سنه بیست صبر باید کرد. گفت بعد چه می شود ؟ روس  و انگلیس و امریکا وارد کشور میشوند و شاه سقوط میکند و هرج و مرج خواهد شد و امن ترین جای کشور اصفهان و یزد خواهد بود

دوشنبه 21/3/1386 - 12:59
پسندیدم 0
UserName