صلوات موجب عافیت می شود.
توسط : دیوژن م
از رسول خدا «ص» روایت شده که آن حضرت فرمود: هر که یک مرتبه بر من صلوات بفرستد حق تعالی دری از عافیت بر روی او بگشاید.
دوشنبه 21/3/1386 - 9:58
پسندیدم 0
UserName